Papa Pius al IX-lea, Conciliul Vatican I, Sesiunea 2, 6 Ianuarie 1870, Profesiune de credință

 

BisericaCatolica.org

Eu Pius episcop al Bisericii Catolice cu fermitate cred şi profesez fiecare articol în parte conţinut în simbolul de credinţă pe care sfânta Biserică Catolică îl foloseşte; şi anume: Cred în unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor; şi în unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul născut, care de la Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii; Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut iar nu creat, de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut; care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, şi s-a făcut om. A fost răstignit pentru noi sub Pontius Pilat, a murit şi s-a îngropat; A treia zi a înviat din morţi după Scripturi, şi s-a suit la ceruri; Şade de-a dreapta Tatălui, şi va veni cu mărire ca să judece pe vii şi pe morţi, iar împărăţia Sa nu va avea sfârşit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul, şi de Viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit; şi care a vorbit prin profeţi. Cred în una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor; învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Cu tărie accept şi îmbrăţişez tradiţiile apostolice, ecleziastice şi celelalte practici şi regulamente ale aceleiaşi Biserici.

În acelaşi fel accept Sfânta Scriptură conform înţelesului care a fost ţinut de sfânta maică Biserică şi pe care îl ţine. Este privilegiul ei de a pronunţa o sentinţă despre adevăratul înţeles şi adevărata interpretare a Sfintei Scripturi. Niciodată nu o voi accepta sau interpreta într-o manieră diferită faţă de acordul unanim al părinţilor Bisericii.

Mărturisesc că sunt cu adevărat şi pe bună dreptate şapte sacramente ale Noului Testament, înfiinţate de Isus Cristos Domnul nostru, şi că sunt necesare pentru mântuirea neamului omenesc, deşi nu este necesar pentru fiecare individ să le primească pe toate.

Ele sunt: 1. Botezul, 2. Confirmațiuniea, 3. Euharistia, 4. Pocăinţa, 5. Ungerea de pe Urmă, 6. Ordinele şi 7. Căsătoria; și acordă har; Dintre cele şapte, Botezul, Confirmațiunea şi Ordinele nu pot fi repetate fără a comite sacrilegiu.

De asemenea accept şi mărturisesc riturile primite și aprobate ale Bisericii Catolice în solemna administrare a acestor sacramente.

Îmbrăţişez şi accept fiecare articol în parte declarat şi definit în preasfântul Conciliu Tridentin, cu privire la păcatul strămoşesc şi starea de har sfinţitor.

Profesez că în cadrul liturghiei, jertfă adevărată, curată şi împăciuitoare este oferită lui Dumnezeu pentru cei vii şi cei morţi, şi că Trupul şi Sângele împreună cu Sufletul şi Divinitatea Domnului nostru Isus Cristos sunt cu adevărat şi în mod substanţial prezente în preasfântul sacrament al Euharistiei, şi că are loc o schimbare a întregii substanţe a pâinii în Trupul Său, şi o schimbare a întregii substanţe a vinului în Sângele Său; iar această schimbare Biserică Catolică o numeşte transsubstanţiere.

Mărturisesc că Isus Cristos întreg şi intact precum şi un adevărat sacrament este primit sub fiecare specie separată.

Cu fermitate cred că există purgatoriu, şi că sufletele deţinute acolo sunt ajutate de rugăciunile credincioşilor. De asemenea ţin că sfinţii ce domnesc împreună cu Cristos trebuie să fie onoraţi şi invocaţi, că ei mijlocesc pentru noi în faţa lui Dumnezeu, şi că relicvele lor ar trebui venerate.

Cu fermitate afirm că imaginile lui Cristos, a Maicii lui Dumnezeu pururea Fecioară, şi a celorlalţi sfinţi ar trebui avute şi păstrate, şi că cinste şi veneraţie cuvenită ar trebui să le fie acordată.

Afirm că puterea indulgenţelor a fost lăsată în grija Bisericii de către Cristos, şi că folosirea lor este foarte benefică pentru poporul creștin.

Accept sfânta, catolică şi apostolică Biserică romană ca fiind maica şi învăţătoarea tuturor bisericilor.

Accept şi profesez fără șovăire toate doctrinele transmise, definite, şi declarate de către sfintele canoane şi concilii ecumenice, în special cele ale sfântului Conciliu Tridentin.

În acelaşi timp: condamn, resping, şi anatemizez tot ce este contrar acestor declaraţii, şi toate ereziile fără excepţie, care au fost condamnate, respinse şi anatemizate de către Biserică.

Promit şi jur că prin ajutorul lui Dumnezeu, cu statornicie voi păstra şi profesa această adevărată Credinţă Catolică în afara căreia nimeni nu se poate mântui, şi pe care acum liber o profesez şi cu adevărat ţin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, o voi profesa întreagă şi nepătată până la moarte; şi, cât pot de bine, voi avea grijă ca și ceilalți să facă la fel. Aceasta este ceea ce eu, același Pius, promit, făgăduiesc și jur. Aşa să mă ajute Dumnezeu şi sfintele Evanghelii ale lui Dumnezeu.